PRIVACY-VERKLARING Bodima

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van onze websites en van personen waar we mee in contact komen in het kader van onze activiteiten zijn heel belangrijk voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Deze Privacy Verklaring is onder meer van toepassing op onze website(s) www.bodima.be (verder genoemd de Website), en op alle commerciële relaties tussen Bodima NV (verder genoemd BODIMA) en haar personeelsleden, klanten, prospecten en business partners. BODIMA tracht altijd te handelen in overeenstemming met zowel de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens als de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die BODIMA verzamelt, alsook over de wijze waarop BODIMA deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Deze persoonsgegevens komen in het bezit van BODIMA via een aantal kanalen, zoals daar zijn onze Website, contacten tussen onze medewerkers en (potentiële) klanten en (potentiële) leveranciers, sollicitaties,… Door de Website te bezoeken geeft u uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens) aan de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Door persoonlijke informatie te bezorgen aan BODIMA in het kader van prijsvragen, commerciële contacten, sollicitaties,… geeft u tevens goedkeuring aan de Privacy Verklaring en de manier waarop BODIMA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Soorten persoonsgegevens

BODIMA kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Functie
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Taal
 • Informatie betreffende de manier waarop u de Website en de applicatie gebruikt (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, welke webpagina u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
 • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van BODIMA • BODIMA verzamelt tevens anonieme informatie betreffende het gebruik van de Website. Zo zal BODIMA automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat BODIMA toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om haar communicatie meer gericht te verzenden.
 • Alle info die door de persoon in kwestie op zijn/haar CV vermeld wordt.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden o.a. verzameld bij resp. in kader van:

 • Bezoek van de Website
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van BODIMA
 • Correspondentie met en door BODIMA
 • Het opvragen van een offerte bij BODIMA
 • Het bezorgen aan BODIMA van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

Gebruik persoonsgegevens

BODIMA kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • Het opmaken en uitvoeren van een overeenkomst met BODIMA
 • Het leveren van de diensten van BODIMA
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website en de Applicatie
 • Statistische doeleinden
 • Het opmaken van een offerte
 • Het uitvoeren van onderzoeken naar klantentevredenheid, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

BODIMA zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in kader van het verlenen of optimaliseren van de diensten van BODIMA (zoals maar niet beperkt tot dienst na verkoop, verwerking van betalingen, database management,…). Indien het noodzakelijk is dat BODIMA in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat BODIMA uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer BODIMA hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure, of ter vrijwaring en verdediging van de rechten van BODIMA;
 • Wanneer BODIMA of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – die BODIMA heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zal BODIMA uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart BODIMA uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met privacy@bodima.be of uw vraag per post te sturen naar Bodima NV – Nijverheidsweg 1 – 2240 Zandhoven (België): Uw privacy rechten zijn:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die BODIMA mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenstaande kanalen. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in dergelijke e-mails van BODIMA, of dit per brief of email kenbaar maken.

Beveiliging persoonsgegevens

BODIMA verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. BODIMA zal alle persoonsgegevens, die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU). Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van BODIMA, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan BODIMA in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

BODIMA is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is BODIMA verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Contacteer BODIMA

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop BODIMA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: privacy@Bodima.be of
 • Via de post: Bodima NV – Nijverheidsweg 1 – 2240 Zandhoven (België)

BEL ONS